Tarieven

Personal Coaching pakket gebaseerd op 45 minuten per sessie. De prijs wordt aangegeven per sessie. Kennismaking/Intake 45,00

Sessies112243648
Maximale looptijd1 mnd1 tot 3 mnd3 tot 6 mnd4 tot 8 mnd6 tot 12 mnd
Tarief60,0057,5055,0050,0045,00

Duo Coaching pakket gebaseerd op 50 minuten per sessie per twee deelnemers


Sessies112243648
Maximale looptijd1 mnd1 tot 3 mnd3 tot 6 mnd4 tot 8 mnd6 tot 12 mnd
Tarief80,0075,0070,0065,0060,00

Small Group pakket gebaseerd op 45 minuten per sessie. Per deelnemer (minimaal 3 maximaal 10)


Sessies11224
Maximale looptijd1 mnd1 tot 3 mnd3 tot 6 mnd
Tarief15,0013,5012,50

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw overeenkomsten met SALTAS Personal Training.
Cliënt: de op de voorzijde vermelde natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder, die Personal Training krijgt.
SALTAS Personal Training:
SALTAS Personal Training, SALTAS Coaching en iedere thans of in de toekomst aan SALTAS gelieerde onderneming.
Overeenkomst: de overeenkomst die de cliënt met SALTAS Personal Training sluit.
Intakeformulier: het formulier, tevens gezondheidsverklaring, dat de cliënt tijdens de eerste sessie volledig en naar waarheid dient in te vullen.
Personal Trainer: een gekwalificeerde personal trainer van SALTAS Personal Training.
Personal Training: de dienst waarbij een personal trainer een trainingsprogramma voor de cliënt samenstelt en de cliënt begeleidt bij het volgen van dit trainingsprogramma. Denk ook aan voedingsadvies, lifestyle advies en Company Coaching.
Sessie: een training/coaching moment onder persoonlijke begeleiding van de personal trainer.
Trainingsprogramma: het persoonlijke programma dat de personal trainer opmaakt bij aanvang van de Personal Training.
Vervalperiode: De vervalperiode is gelijk aan het einde van de periode zoals vermeld in de overeenkomst.

ARTIKEL 2: AANMELDING
a. De cliënt dient een overeenkomst af te sluiten met SALTAS Personal Training.
b. De cliënt verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om een trainingsprogramma en de instructies van de personal trainer zonder de schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst te sluiten, zijn arts te raadplegen en/of zijn arts om een doktersverklaring te vragen.
c. Het intakeformulier dient door de cliënt volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden.
d. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een cliënt (zonder opgaaf van reden) worden geweigerd door SALTAS Personal Training.

ARTIKEL 3: UITVOERING EN UITVOERINGSTERMIJN
a. Personal Training wordt door de personal trainer naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Noch SALTAS Personal Training, noch de personal trainer, staan in voor het succes en welslagen van Personal Training noch voor de mate waarin Personal Training bijdraagt aan enig door of voor de cliënt gesteld doel.
b. De personal trainer is gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen al naar gelang de personal trainer dit nodig acht.
c. SALTAS Personal Training is bevoegd om gedurende het trainingsprogramma een andere personal trainer aan te wijzen.
d. Personal Training kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Locatie en tijdstip van een sessie worden voorafgaande aan de sessie overeengekomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de cliënt. Indien een sessie niet kan plaatsvinden op de overeengekomen locatie en/of tijdstip, dan is SALTAS Personal Training gerechtigd om de sessie geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een andere locatie of tijdstip.
e. De cliënt dient zich tenminste 10 minuten voorafgaande aan iedere sessie omgekleed te melden op de afgesproken locatie.
f. De cliënt zal ten alle tijden de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen.
g. De cliënt zal zich houden aan de door de personal trainer te geven hygiëne, kleding- en schoeisel voorschriften.
h. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar of toewijsbaar.
i. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de planning van het overeengekomen aantal sessies binnen de vervalperiode. (3-6 maanden bij pakket 24 sessies), (4-8 maanden bij pakket 36 sessies), (6-12 maanden bij pakket 48 sessies). Na afloop van de vervalperiode komen niet afgenomen sessies automatisch te vervallen. De cliënt heeft ter zake geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen. Verzuimde en/of openstaande sessies resulteren niet in het opschorten van de betalingsverplichting. Deze dienen binnen de overeengekomen termijn voldaan te zijn.
j. De planning van training sessies dient altijd in overleg met SALTAS Personal Training te worden vastgesteld.
k. SALTAS Personal Training is gerechtigd de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding indien de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst voldoet.

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING
a. De tarieven voor Personal Training worden op voorzijde van de overeenkomst vastgelegd.
b. Tarieven genoemd in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.
c. Betaling van facturen van SALTAS Personal Training aan cliënt dienen door cliënt uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
d. SALTAS Personal Training houdt zich het recht voor om op grond van gewichtige redenen, waaronder veranderingen in wettelijke regelgeving (b.v. BTW tarieven, loonbelasting tarieven, inkomstenbelasting tarieven, premies sociale verzekeringen etc.) de overeengekomen prijzen met onmiddellijke ingang te wijzigen. In het voorkomende geval van tussentijdse prijsverhogingen heeft de cliënt eenmalig een tussentijdse mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst met een termijn van 2 kalender weken, ingaande op de datum van de ingang van de prijsverhoging.
e. De tarieven dienen ineens per vooruitbetaling voor aanvang van de eerste sessie van de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst voldaan te worden dan wel in termijnen per factuur of automatische incasso. SALTAS Personal Training is gerechtigd Personal Training op te schorten, zolang de cliënt niet aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
f. De cliënt heeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde bedragen, indien het niet aan SALTAS Personal Training toe te rekenen valt dat een of meerdere sessies geen doorgang kan vinden en/of (een deel van) het trainingsprogramma niet kan worden voltooid.

ARTIKEL 5: ANNULERINGEN OF TE LAAT KOMEN
a. Annulering: de cliënt dient een sessie tenminste 24 uur van te voren te annuleren. Deze melding dient telefonisch en/of persoonlijk bij desbetreffende personal trainer gedaan te worden. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de geannuleerde sessie op een later tijdstip worden ingehaald. Indien cliënt niet aan deze voorwaarden voldoet, is SALTAS Personal Training niet gehouden om de sessie in te (laten) halen. De training zal in dat geval wel aan cliënt berekend worden
b. Te laat komen: indien een cliënt te laat is voor een sessie, is SALTAS Personal Training niet verplicht om de geplande duur van die sessie te verlengen.
c. De cliënt is voor op grond van dit artikel voor verkorte of geannuleerde sessies het volledig tarief verschuldigd en heeft geen recht op restitutie.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
a. SALTAS Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor de cliënt gestelde doel.
b. SALTAS Personal Training is, behoudens opzet of grove schuld van haar zijde, niet aansprakelijk wanneer de cliënt schade lijdt en deze schade te wijten is:
- aan het niet volledig niet correct of niet naar waarheid invullen van het intakeformulier;
- aan het niet strikt opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies van de personal trainer;
- aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt
c. De cliënt is jegens SALTAS Personal Training aansprakelijk wanneer SALTAS Personal Training op schade lijdt en deze schade aan de cliënt toe te rekenen valt; de cliënt zal SALTAS Personal Training vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT
a. Indien in de overeenkomst tussen cliënt en SALTAS Personal Training afspraken genoemd zijn die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, dan hebben de afspraken uit de overeenkomst voorrang boven deze algemene voorwaarden
b. Indien in de overeenkomst en, of in deze algemene voorwaarden, afspraken zouden staan die in strijd met de Nederlandse wetgeving zouden zijn, of worden, dan zullen partijen gezamenlijk zoeken naar een formulering die wel in de geest van de huidige overeenkomst is, doch niet strijdig zijn met de Nederlandse wetgeving, zonder dat daardoor de gehele overeenkomst nietig of vernietigbaar is.
c. Op deze algemene voorwaarden en de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Ter zake komen partijen nu voor als dan overeen dat de rechtbank te ’s-Hertogenbosch de enige bevoegde rechter zal zijn die in een voorkomend geschil hierover kan oordelen.

Over

Reacties gesloten.